دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1853
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب

وﻳــﺮاﻳﺶ آﻣﻮزﺷــﻲ ﻳــﺎ ‪ ،Learning  Edition‬اﺑﺘــﺪاﻳﻲ و ﺳــﺎدهﺗــﺮﻳﻦ وﻳــﺮاﻳﺶ وﻳــﮋوال ﺑﻴــﺴﻴﻚ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ، اﺑﺰار ﺧﺎﺻﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴـﺮد. اﻳـﻦ وﻳـﺮاﻳﺶ ﮔﺰﻳﻨـﻪای ﻣﻨﺎﺳـﺐ،‬ ‫ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺣﺮﻓﻪای ﻳﺎ ‪ ،Professional  Edition‬ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻧـﺴﺨﻪ،‬ ‫وﻳـــﺮاﻳﺶ آﻣﻮزﺷـــﻲ را ﺑـــﺎ اﺑﺰارﻫـــﺎی ﺑﻴـــﺸﺘﺮ ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﻛﺎﻣـــﻞ ﺗﺤـــﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ ﻗـــﺮار ﻣـــﻲدﻫـــﺪ.‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎری ﻳﺎ ‪ ،Enterprise Edition‬ﻛﺎﻣـﻞﺗـﺮﻳﻦ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻣﺤﺒـﻮبﺗـﺮﻳﻦ وﻳـﺮاﻳﺶ ‫وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺒﺘﺪی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬


جمعه بیست و هفتم 10 1387
X